Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

read
Recent Additions to the Collection MOMAT Collection Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

TSUJI Shindo, Poet (Prototype for Figure of Otomo no Yakamochi) , 1942

Nariai Hajime

read
Recent Additions to the Collection MOMAT Collection Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

MURAKAMI Saki, Cover, 2016

Tsuzuki Chieko

read
Recent Additions to the Collection MOMAT Collection Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

Funakoshi Katsura,The Day I Go to the Forest, 1984

Nariai Hajime

read
Recent Additions to the Collection MOMAT Collection Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

Noguchi Yataro, Bastille Day, 1932

Otani Shogo

read
Recent Additions to the Collection MOMAT Collection Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

Tomii Motohiro, board band board #2, 2014

Miwa Kenjin

read
Recent Additions to the Collection MOMAT Collection Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

Hatakeyama Naoya, Rikuzentakata-shi, Iwate on October 6, 2019 from Untitled(Tsunami Trees), 2019

Masuda Rei

read
Recent Additions to the Collection MOMAT Collection Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

Hayami Gyoshu, Scroll of Sketches (Winter Peonies) , 1926

Tsurumi Kaori

read
Recent Additions to the Collection MOMAT Collection Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

Yoshida Katsuro, Touch “Body-47” , 1989

Furutate Ryo

read
Recent Additions to the Collection MOMAT Collection Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

Sugito Hiroshi, the secret tower , 1998

Hosaka Kenjiro

read
Recent Additions to the Collection MOMAT Collection Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

Azami Takako, Plum and Maple Trees , 2009

Tsuzuki Chieko

read
Recent Additions to the Collection MOMAT Collection Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

Maruki Toshi (Akamatsu Toshiko), Emancipation of Humanity, 1947

Hosaka Kenjiro

read
Recent Additions to the Collection MOMAT Collection Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

Anthony CARO, Lap, 1969

Miwa Kenjin

Page Top