Artists

SASAJIMA, Kihei

SASAJIMA, Kihei

1906- 1993

Information

Names

笹島喜平

SASAJIMA, Kihei

Date of birth
1906
Date of death
1993

Identifiers

ID
ASA037

MOMAT Collection

SASAJIMA, Kihei

Vajrayaksa

1962

SASAJIMA, Kihei

Forest No.11

1960

SASAJIMA, Kihei

Old Pagoda C

1960

SASAJIMA, Kihei

Trees ion the Wind 3

1961

SASAJIMA, Kihei

In the Forest A

1958

SASAJIMA, Kihei

Asura

1965

SASAJIMA, Kihei

Trees in the Wind 1

1960

SASAJIMA, Kihei

Temple 2

SASAJIMA, Kihei

Late Summer

1946

SASAJIMA, Kihei

Mountain Stream

SASAJIMA, Kihei

Temple

SASAJIMA, Kihei

Highland

1947

SASAJIMA, Kihei

Nihon Banga First Series

1952

No image

SASAJIMA, Kihei

Koshiro as Benkei: September page of Kabuki Calendar

1951

No image

SASAJIMA, Kihei

Yoemon and Kasane in Iromoyo Chotto Karimame: October page of Kabuki Calendar

1951

No image

SASAJIMA, Kihei

Baiko as Yaegakihime: November page of Kabuki Calendar

1951

No image

SASAJIMA, Kihei

Tokizo as Ibarakidoji: December page of Kabuki Calendar

1951

No image

SASAJIMA, Kihei

Case of Kabuki Calendar

1951

No image

SASAJIMA, Kihei

Shikan as Yukihime: April page of Kabuki Calendar

1951

No image

SASAJIMA, Kihei

Kishiemon as Mitsuhide: May page of Kabuki Calendar

1951

No image

SASAJIMA, Kihei

Kanzaburo as Hokaibo at the Mimeguri Bank: June page of Kabuki Calendar

1951

No image

SASAJIMA, Kihei

Hanzo at the Satte Bank, a scene from Botan Toro: July page of Kabuki Calendar

1951

No image

SASAJIMA, Kihei

Ennosuke as Maruhashi Chûya: August page of Kabuki Calendar

1951

SASAJIMA, Kihei

10. Church:from Woodcuts of Kihei Sasajima

1955

No image

SASAJIMA, Kihei

Title page of Kabuki Calendar

1951

No image

SASAJIMA, Kihei

Mitsugoro Dancing Sambaso: January page of Kabuki Calendar

1951

No image

SASAJIMA, Kihei

Ebizo as Umeo: February page of Kabuki Calendar

1951

No image

SASAJIMA, Kihei

Tomoemon’s Kagamijishi: March page of Kabuki Calendar

1951

SASAJIMA, Kihei

5. Pigeon Whistle:from Woodcuts of Kihei Sasajima

1955

SASAJIMA, Kihei

6. Girl: from Woodcuts of Kihei Sasajima

1955

SASAJIMA, Kihei

7. Waterfall:from Woodcuts of Kihei Sasajima

1955

SASAJIMA, Kihei

8. Boy:from Woodcuts of Kihei Sasajima

1955

SASAJIMA, Kihei

9. A Boy and a Cat:from Woodcuts of Kihei Sasajima

1955

SASAJIMA, Kihei

1. Cat: from Woodcuts of Kihei Sasajima

1955

SASAJIMA, Kihei

2. Summer Mountains: from Woodcuts of Kihei Sasajima

1955

SASAJIMA, Kihei

3. Rainy Season: from Woodcuts of Kihei Sasajima

1955

SASAJIMA, Kihei

4. Suspension Bridge:from Woodcuts of Kihei Sasajima

1955

Page Top