Artists

SEINO, Yoshiko

SEINO, Yoshiko

1962- 2009

Information

Names

清野賀子

SEINO, Yoshiko

Date of birth
1962
Date of death
2009

Identifiers

ID
ASE030

MOMAT Collection

No image

SEINO, Yoshiko

Camellia, Gunma from a good day, good time

2007

No image

SEINO, Yoshiko

A Boat on the Road, Odawara from a good day, good time

2006

No image

SEINO, Yoshiko

Autumnal Tints, Tokyo from a good day, good time

2007

No image

SEINO, Yoshiko

An Orchid Glasshouse, Chiba from a good day, good time

2006

No image

SEINO, Yoshiko

A Forgotten Sofa, Yamanashi from a good day, good time

2006

No image

SEINO, Yoshiko

An Apartment House, Saitama from a good day, good time

2006

No image

SEINO, Yoshiko

Fallen Cockscombs, Odawara from a good day, good time

2006

No image

SEINO, Yoshiko

Moss Phlox Garden, Kanagawa from a good day, good time

2006

No image

SEINO, Yoshiko

The Sea, Chiba from a good day, good time

2003

No image

SEINO, Yoshiko

Yellow-Green Trees, Chiba from a good day, good time

2005

No image

SEINO, Yoshiko

Cars, Yamanashi from a good day, good time

2006

No image

SEINO, Yoshiko

Ehime from The Sign of Life

2001

No image

SEINO, Yoshiko

Chiba from The Sign of Life

2002

No image

SEINO, Yoshiko

A Bridge, Tokushima from The Sign of Life

2001

No image

SEINO, Yoshiko

Pine and Cherry Trees, Kanagawa from The Sign of Life

2001

No image

SEINO, Yoshiko

A Bridge, Tokyo from The Sign of Life

2001

No image

SEINO, Yoshiko

A Concrete Wall, Chiba from The Sign of Life

2001

No image

SEINO, Yoshiko

The Sea, Aomori from The Sign of Life

2001

No image

SEINO, Yoshiko

A Building, Chiba from The Sign of Life

2000

No image

SEINO, Yoshiko

A Path, Aomori from The Sign of Life

2001

No image

SEINO, Yoshiko

Chiba from The Sign of Life

2000

No image

SEINO, Yoshiko

Chichibu, Saitama from The Sign of Life

2000

No image

SEINO, Yoshiko

Chiba from The Sign of Life

2000

No image

SEINO, Yoshiko

A Fence, Saitama from The Sign of Life

2000

Page Top