Artists

YANAGIHARA, Yoshitatsu

YANAGIHARA, Yoshitatsu

1910- 2004

Information

Names

柳原義達

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Date of birth
1910
Date of death
2004

Identifiers

ID
AYA013

MOMAT Collection

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Milestone, Pigeon

1974

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Woman Putting on Her Stockings

1993

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Milestone (Wind and Crow)

1966

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Milestone, Pigeon

1973

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Song of the Dog

1961

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Milestone, Pigeon (The Longliving Pigeon)

1981

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Woman (Torso)

1951

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Crow in the Wind

1982

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Crow in the Wind

1981

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Sitting

1960

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Woman (Torso)

1951

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Woman (Black)

2000

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Woman (Black)

2000

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1992

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1992

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1992

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1993

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1993

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1990

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1992

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1993

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1993

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1993

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Pigeon

1993

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Pigeons

1993

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1992

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1992

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1992

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1992

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Pigeon

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Pigeon

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1992

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Pigeon

1987

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nudes

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

City Crow

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Crow

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Nude

1991

YANAGIHARA, Yoshitatsu

Head of a Man

c.1960

Page Top