Collection

Kakusho [statue of Okakura Tenshin]

HIRAKUSHI, Denchu

1942

Information

Title
Kakusho [statue of Okakura Tenshin]
Artist
HIRAKUSHI, Denchu View artist Information
Year
1942
Collection
Transferred from TNM
Medium
wood
Size
218.0×112.0×81.5
Page Top