Collection

Osaka no Mitsukoshi (“Mitsukoshi department store in Osaka”), vol.8, no.11 (January 1932)

SUGIURA, Hisui

1932

Information

Title
Osaka no Mitsukoshi (“Mitsukoshi department store in Osaka”), vol.8, no.11 (January 1932)
Artist
SUGIURA, Hisui View artist Information
Year
1932
Collection
Gift of Kudo Tokiko
Medium
printed matter
Page Top